باهر کسی که به هر نحوی تو خیابون متلک بگه . بدون اینکه چیزی بگه دنبال دخترا راه بیفته . بدون اینکه سر صحبتو باز کرده باشه بخواد زوری شماره تلفن بده و موارد مشابه #مخالفم