باهر کسی که ریمل ارزون و افراطی استفاده می‌کنه که روی مژه‌ها گوله-گوله بشه و احساس کایلی مینوگ بودن هم بکنه #مخالفم