اینطور که فرهنگ دهخدا توضیح داده :مجاهدین همون مزاحمین هستند که اخیرا مهاجرت کردن به بالاترین !