مرحوم بسیار دور اندیش بودند و نزدیک بین وضی ینی ها