از عکاس محترم فارس تقاضا دارم در نماز جمعه وحدت آفرین و دشمن شکن این هفته عکسهایی بیشتری از بسیجی عزیز دهان گشاد بگیرد با تشکر و امتنان زیاد