تف تو روحتون ! الان شبکه یک شبکه سه و شبکه جام جم داره محمود کریمی پخش میکنه ! چه خبره محرم رو کنترات برداشتن ایشون ؟