آدم‌هایی هم وجود دارند که همیشه شاد اند، خو اونا هم باید بروند دکتر