آدم‌هایی وجود دارند که هيچ‌وقت شاد نيستند، خو اونا باید بروند دکتر