برای اولین بار در سال 567 قبل از میلاد حضرت یونس برای اولین بار برا صدا زدن دختر همسایه از سوت استفاده کرده ، خدایش بیامرزتش