وزرتم المغابر و التکانهای متکاثر # حدیث درمورد قدرت جنسی سید خراسانی