وبسایت خبری الف تیتر زده عکس از محل انفجار امروز و بعد یک نقشه گذاشته و دور اسم بیدگنه دایره قرمز کشیده!الان فحشش ندیم ینی؟ Tehran