احمدی نژاد طی پیامی به اسرائیل: فک کردی به ما حمله نکنی ما بیکار میشینیم ؟ خودمون پادگان بلدیم منفجر کنیم چی فکرکردی؟#Tehran