سپاه یک بیانیه داد : انفجار امروز کار دشمن فرضی بوده وزارت اطلاعات هم گفته شب نشده این دشمن رو بازداشت و میاریمش تلویزیون Tehran