این انفجار عمدی بوده که ما قضیه شیث و نصرتی رو یادمون بره Tehran