ایران در یک میدان نفتی مشترک با عربستان، ماهیگیری می‌کند.