بچه: مامان اون آقاهه رو ببین کچله - مامان: هیس میفهمه - بچه:کون لقش یعنی تا حالا نفهمیده ؟!