دختره فردای عروسی فرار میکنه، به مامانش میگه: مامان عروسی بهونه بود میخواستن منو بکنن.