کار خدا رو!یه یوسف می‌شه حضرت یوسف که زن‌های مصر سرش دعوا داشتن یه یوسف هم می‌شه یوسف صیادی!#کباب غاز