کسی می دونه چرا قرار بوده عمو زنجیر باف زنجیر رو پشت کوه بندازه؟ متأسفانه ماها تو عوالم بچگی مون خیلی ساده از کنار این مسائل گذشتیم ...