گویا این خاصیت آدمی‌ست...
اضافه کردن
اضافه کردن رنج به دل
اضافه کردن رنج به دل خود
اضافه کردن رنج به دل خود و دیگران
اضافه کردن رنج به دل خود و دیگران برای آنچه می‌خواهد
اضافه کردن رنج به دل خود و دیگران برای آنچه می‌خواهد و آنچه نمی‌خواهد.