بایزید بسطامی را گفتند: چون کنیم که این همه در زندگی خویش به گا نرویم؟
فرمود: کاش می‌دانستم.