روابط عمومی سپاه الان گفت انفجار نبوده و این دود هم برای ته گرفتن غذای فیروزآبادی بوده که با آشپز متخلف هم برخورد قانونی شده