شما یادتون نمیاد ولی یکی ازبزرگترین دغدغه های نسل من این بود همیشه که چرا این ساندویچی ها بدون ساندویچ نوشابه نمیدن