بسلامتی و با اجازه بزرگترها صدیقی و خزعلی هم قراره در آستانه عید غدیر عقد بکنند و بروند سر زندگیشون برای این زوج خوشبخت دعا کنید