نماز جمعه این هفته به امامت مکارم شیرازی برگزار خواهد شد . شعار هفته :مکارم شیرازی! میای بریم به بازی؟