تفاوت بین بالقوه وبالفعل ! ....
پسر جوان: بابا، بهم بگو تفاوت بین «بالقوه» و «بالفعل» چیه؟ پدر: بهت نشون میدم پدر رو به همسرش کرد و ازش پرسید : حاضری برای ۱ میلیون دلار با "رابرت ردفرد" همبستر بشی؟ زن: البته که حاضرم! هیچ وقت همچین فرصتی رو از دست نمیدم سپس پدر از دخترش پرسید: تو حاضری برای ۱ میلیون دلار با" برد پیت" همبستر بشی؟ دختر: وای! البته! این رویای منه پدر رو به پسر بزرگترش کرد و پرسید: تو حاضری با" تام کروز" برای ۱ میلیون دلار همبستر بشی؟ پسر بزرگتر: آره ! چرا که نه!؟ تصور کن, من با اون ۱ میلیون دلار چه کارها که میتونم بکنم! عمرا وقت رو از دست نمیدم سپس پدر رو کرد به پسر کوچکترش و گفت: دیدی پسرم، به صورت بالقوه الان ما ۳ میلیون دلار داریم، ولی بالفعل داریم با دو تا زن هرزه و یه کونی زندگی میکنیم !