شعارهای پیشنهادی : خامنه ای، خمینی دیگر است! فقط یخرده این یکی بدتر است!