شعارهای پیشنهادی : حزب الله پیروز است نه! این مال دیروز است!