سید حسن خمینی: پدربزرگم هیچگاه آمیزش جنسی نداشتند.