نقدی: اغتشاشات اخیر ارومیه برای کمرنگ کردن موفقیت هسته‌ای بوشهر بود