حالا

حتی

بیشتر از قبل می شه دوستت داشتو ازت دور شد...