ما به تهران نمیرسیم ما همگی امروز تو یه تصادف می میریم ...
هما روستا (مسافران بیضایی)