آقازاده چیکاره هستند؟
ـ قهرمان موج سواری رو موج بیداری اسلامی منطقه هستند.