راستی اینو میدونستی که بدون تو هیچم ؟ میدونستی یا مثل خیلی چیزا این رو هم نمیدونی؟