شعارهای پیشنهادی : خامنه ای کوثر است! اسم دوحرفیش خ.ر است!