خدا یه عالمه سیگار برگو با هم دود می کنه، این خیلی خوبه که بوی سیگارش اندازه ی غلظتش نیست.
خیلی!