یک
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
برای آمدن پیش تو چشماهایم در تاریکی هم بسته است
پله ها را پایین می آیم
دست چپ
در چوبی نمور باز می شود
اولین کبریت روشن نمی شود
دومین کبریت خاموش می شود
سومین کبریت ، اولین شمع را روشن می کند
همه شمع ها روشن می شود
معبد در خنکی سوزناکی ، گرم می شود