خانه روی درخت ، خانه آزادی
خانه خلوت من و تو
خانه میان شاخه های پر برگ
خانه دیوانگی

خانه درخیابان، خانه تمیز و مرتب
وقتی می روی تو کفش هایت را حتما پاک کن
نه ! اصلا دوستش ندارم

... بزن بریم خانه روی درخت !
پیوست : من پیوند غریبی دارم با کسی که نام دارد اما ندارد... هر جای زندگیم باید نامش را مخفی کنم. خودش به من یاد داد.