بشنوید
بشنوید
بشنوید
این بانگ فرزندان مادر مرده است
که از ستم های شما هر گوشه زاری می کنند
بنگرید
بنگرید
این کشتزاران را که مزدورانتان
روز و شب با خون مردم آبیاری می کنند
وای ای وطن
وای ای وطن
کجایی ای وطن
کجایی ای وطن