پنجره ها همه شکست
پیش از آنکه عکسش به دیوار اتاقم نصب شود
باد همه چیز را با خود برد
پیش از آنکه چیزی شکل بگیرد
عشق را فراموش کن رفیق
دروغ تا ابدیت جریان دارد