بخشش

کسی که شکلات داغش را به کس دیگری میبخشد او را در رازهای پنهان و تاریک خود سهیم کرده است.