بعضیام هستن که فکر کردن بهشون مصداق بارز له شدنه اما بازم نمیتونی بهشون فکر نکنی...