بعدشم لذتی که در فحش کاری عاشقانه هست عمراً در ابراز علاقه عاشقانه نیست