آقازاده چیکاره ان ؟ آقا مگه این چین میذاره کسی کار داشته باشه ؟