- آقا ببخشيد، شما دوست سالهاي دور من نيستيد؟
-چرا هستم اتفاقا آقاي عزيز! اگرم خوب فکر کني يادت
مياد که اون زمان ده هزار تومن ازم قرض گرفتي و ديگه
پيدات نشد!
-عجيبه پس چرا اصلا چهره تون واسه ي من آشنا نيست؟!