خانوم ببخشيد، ساعت چنده؟
  برو خجالت بکش آقا! مي خواي با من دوست شي؟! من اصلا تو رو لايق اين حرفا نمي دونم. پسره ي بي ريخت! عجب دور و زمونه اي شده والا بخدا. اين همه آدم اينجان، يه راست مياي از من ساعت مي پرسي که با من دوست شي؟!
_ والا من فقط مي خواستم بدونم ساعت چنده، ولي شما مثل اينکه بيشتر از اين حرفا مشتاقي! 
وا، يه چيزي ميگه ها، معلومه که نيستم!