و خواب یعنی دیدن تو و زندگی در خواب دلچسب تر می شود.