در حسرت فردایِ تو، تقویمم  رو پر می‌کنم، هر روز ِ این تنهایی رو،فردا تصور می‌کنم...