چه طور فراموش کنم چشمان بسته ات را وقتی که دستت را روی ستون فقراتم می کشی که بیشتر خم شوم و من سرم را به سویت برگردانده ام تا این صحنه را برای همیشه ثبت کنم.