انگار باید بین فلوکستین و سک.س یک کدام را انتخاب کنم. وه که زندگی بدون هر یک از این ها چه سخت می گذرد.